Algemene voorwaarden Health4You2.online

Radar 10
1319 DM Almere

info@health4you2.online www.health4you2.online
KvK Almere 68388322

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Health4you2.online opgemaakt maart 2017.

Artikel 1. Definities, begrippen algemene voorwaarden

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Health4you2.online: professionele diëtisten, die voorlichting en dieetbehandeling leveren en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd zijn de titel diëtist te voeren.

Klant: Degene aan wie door Health4you2.online diensten verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers

Diensten: alle werkzaamheden in welke vorm dan ook die door Health4you2.online voor of ten behoeve van een klant verricht worden.

Health4you2.online  is ingeschreven in de Kamer van Koophandel Almere met inschrijfnummer 68388322. Health4you2.online levert diensten, zoals online dieetbehandeling, groepsbijeenkomsten, challenges, workshops, trainingen, online coachingstrajecten e.d. Health4you2.online verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden. Health4you2.online kan ten allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met Health4you2.online. Health4you2.online behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3. Dienstverlening

De klant neemt een dienst af zodra de klant via internet, per mail of telefonisch opdracht gegeven heeft voor deelname aan een dienst . De klant heeft 1 week bedenktijd. Binnen deze periode kan de dienst zonder opgave van reden teruggegeven worden. De betaling wordt geretourneerd. Na deze bedenktijd is de klant tot betaling verplicht. Zodra de betaling ontvangen is kunt u deelnemen aan het programma.

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden Health4You2.online

4.1 Op de website of in de offerte van Health4you2.online staat steeds duidelijk aangegeven welke prijzen gelden en wat de klant daarvoor krijgt. De door Health4you2.online opgegeven prijzen zijn inclusief eventueel verschuldigde BTW. Aanbiedingen/prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

De klant is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Health4you2.online zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening door Health4You2.online

4.2 De door Health4you2.online aan een klant of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie, dienen binnen 14 dagen na de datum vermeld op de rekening te worden voldaan

4.3 Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de klant in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De klant is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan Health4you2.online de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de klant in gebreke blijft aan zijn / haar verplichtingen te voldoen. Health4you2.online zal op die rente aanspraak maken, indien de klant ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan.

4.4 Indien de klant in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is Health4you2.online gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

4.5 Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,00 (alles exclusief omzetbelasting).

4.6 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen klant verschuldigd is, de administratieve gegevens van Health4you2.online bindend.

Artikel 5. Inspanningsverplichting

Health4you2.online zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het advies van Health4you2.online is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat kan worden gegarandeerd. Health4you2.online sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging door de klant van de door Health4you2.online verstrekte adviezen tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld van de zijde van Health4you2.online.

De klant moet naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor het uitvoeren van het programma. Het succes van het programma is grotendeels afhankelijk van eigen inspanning. De klant krijgt de juiste handvaten om zelf de eigen levenskeuzes te maken.

Artikel 6 Materialen/webprogramma/groepslidmaatschap

6.1 Health4you2 is eigenaar van de materialen. Tijdens het programma kunt u onbeperkt gebruik maken van de materialen die door Health4you2.online worden gedeeld. Na afloop van het programma blijven de materialen 3 maanden zichtbaar. Het is niet toegestaan deze materialen te delen met derden.

6.2 Bij deelname aan een groepsprogramma geeft u toestemming aan Health4you2 om een groep deelnemers aan te maken. U bent zelf verantwoordelijk voor hetgeen u deelt met de groep. De gegevens die u deelt in de groep, en die de deelnemers delen met u in de groep, worden niet met derden gedeeld.

6.3 Indien u schokkende zaken, zaken die in strijd zijn met de wet en/of u niet gedraagt conform de norm kunnen de beheerders u per direct met opgave van reden uit de groep verwijderen. Ook uw bijdrage kan verwijderd worden. Indien u door eigen toedoen wordt verwijderd uit de groep blijft de betalingsverplichting staan.

6.4 U geeft toestemming voor het bewaren van uw persoonsgegevens, en indien dit past in de behandeling toestemming voor aanmaak dossier. Dit dossier valt onder de wettelijke bewaringstermijn voor paramedici en bedraagt 15 jaar.

6.5 Health4you2.online heeft het recht de gegevens anoniem te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden.

Artikel 7. Annuleringsvoorwaarden

Mocht u wegens gewichtige redenen onverhoopt niet kunnen deelnemen aan het programma, kunt u annuleren. Er gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  1. Annulering waarbij u de gewichtige redenen omschrijft, schriftelijk of per mail. De datum van ontvangst van de mail is bindend.
  2. Annuleren tijdens de eerste 25-dagen van het programma, 50% van de kosten worden terugbetaald
  3. Annuleren tijdens dag 25-75: 25 % van de kosten worden terugbetaald
  4. Annuleren na 75-dagen geen teruggave van deelname kosten.

Garantie regeling

Indien de verwachte resultaten helemaal niet behaald worden, kunt u met schriftelijke opgaaf van reden, geld terugkrijgen. Dit zal zijn het cursusbedrag minus de gemaakte kosten tot dan toe.  Health4you2.online behoudt zich het recht voor geen geld terug te betalen als de klant de lessen van het programma onvoldoende heeft toegepast.

Annuleren online face-to-face gesprekken buiten het geboden programma: Indien het gesprek 24-uur van te voren is afgezegd/verplaatst zijn daar geen kosten aan verbonden. Zegt u korter dan 24 uur tevoren af 24 uur af dan kunt u tegen betaling een nieuw consult plannen. De vergoeding van deze kosten kunnen via uw zorgverzekeraar lopen tegen de dan geldende voorwaarden.

Artikel 8 Klachten

8.1 Indien u een klacht heeft, dient u deze zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 30 dagen na aanbieden van het gebodene/afloop van de dienst melden. U meldt de klacht per mail of brief. Zodra u ontvangstbevestiging heeft ontvangen wordt uw klacht behandeld. Tijdens de behandeling van de klacht blijft de betalingsverplichting bestaan.

8.2 Health4you2.online is verplicht zich volgens de wet WKKGZ aan te sluiten bij een klachtenloket. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend door de klant bij klachtenloketparamedici.nl.

8.3 De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Health4you2.online handelt conform deze wet.

8.4 Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar. Vraag ernaar bij Health4you2.online.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Healt4you2.online en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant  is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Healt4you2.online geleverde zaken en/of diensten

Daarnaast is Health4you2.online nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten;  Health4you2.online heeft een inspanningsverbintenis. (zie tevens artikel 5). De klant is zelf verantwoordelijk voor overleg met andere hulpverleners indien door het aanpassen van de voeding ook de medicatie gewijzigd moet worden

Artikel 10. Geheimhouding

Health4You2.online is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar klant is besproken. Health4you2.online houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar klanten uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht.

Artikel 11 . Bijzondere Bepalingen

Health4you2.online behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten.

Uitsluiting zal na afloop schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de klant en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Health4you2.online.

Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing.

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.